Juridische kennisgevingen


Hoofdkantoor :

Synthetis nv
1 Athena Avenue
1348 Louvain-La-Neuve
België

Ondernemingsnummer :

BE0434357981

Register van rechtspersonen:

RPM Nivelles

1. Partijen en doel

Synthetis nv (hierna “Synthetis” of de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)
Athéna-laan 1, B-1348 Louvain la Neuve
ECB / BTW: BE0434357981
E-mail: contactus@synthetis.com
Telefoon: +3210477744

Intellectuele eigendom

Alle illustraties en materialen op de site zijn eigendom van Synthetis en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen op een andere manier, noch voor een ander doel dan dat inherent aan het online raadplegen van de pagina. Het afdrukken van pagina’s van de Synthetis-website is toegestaan.

Verantwoordelijkheid

Synthetis is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die op de Synthetis-website kunnen worden aangetroffen, ondanks de genomen controlemaatregelen. Bovendien is Synthetis niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Synthetis-website zijn verbonden.

Gegevensbescherming

Synthetis stelt dit privacybeleid op om de gebruikers van de website op het volgende adres: www.synthetis.com, (hierna de “Site”) op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens door Synthetis worden verzameld en verwerkt.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, zijnde elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enige wijze mee interageert.
Synthetis bepaalt in dit verband alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Daartoe verbindt Synthetis zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de “verordening”).
Synthetis is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en voor zijn rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna de “verwerker”). In voorkomend geval verbindt Synthetis zich ertoe een onderaannemer te kiezen die voldoende garanties biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig de wet en de verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website door de gebruikers kan de mededeling van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van dergelijke gegevens door Synthetis, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens Synthetis optreden, zal in overeenstemming zijn met de wet en de verordening.
De persoonsgegevens zullen door Synthetis, overeenkomstig de hieronder vermelde doeleinden, worden verwerkt via:
Inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief;
Het gebruik van cookies;
Het verzenden van enquêtes of vragenlijsten.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende:
1. Om statistieken op te stellen ter verbetering van de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking ervan;
2. Om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren na voorafgaande toestemming van de gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken, bijvoorbeeld het verzenden van promoties over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
3. Reageren op de vragen van de gebruiker;
4. Om de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren;
5. Om de interesses van de gebruiker beter te kunnen identificeren.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Bij het bezoeken en gebruiken van de website stemt de gebruiker ermee in dat Synthetis de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de methoden en principes die in dit privacybeleid worden beschreven:
1. De gegevens van de gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van de wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, d.w.z. de naam, voornaam, adres,…; en meer in het algemeen, alle gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt;
2. Informatie van gebruikers door het invullen van formulieren of door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of op andere wijze, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van gebruikers.
3. Met betrekking tot elk bezoek van de gebruiker aan de website, wordt automatisch de volgende informatie verzameld;
a. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem;
b. alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd, met name de URL, de duur van het surfen…

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling van de gebruiker waarbij hij het vakje aanvinkt dat het privacybeleid als hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de site te kunnen uitvoeren of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Synthetis aan te gaan. Elk contract tussen Synthetis en een gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de website worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.
De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn persoonsgegevens, die hij op de website of in het kader van de door Synthetis aangeboden diensten meedeelt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden en principes die in dit privacybeleid zijn opgenomen.
De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Duur van de bewaring van persoonsgegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen korter dan: 5 jaar

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Synthetis die adequate garanties bieden inzake gegevensbeveiliging en die met Synthetis samenwerken voor de marketing van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Synthetis, en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. Synthetis verzekert u dat zij deze gegevens alleen zal verwerken voor het beoogde doel, op een discrete en veilige manier.
Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn instemming met het gebruik van deze persoonsgegevens kan betuigen.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna “DPO” genoemd): Marc Mauroy
De rol van DPO bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
De DPO kan als volgt worden gecontacteerd:
contactus@synthetis.com
+3210477744

9. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: contactus@synthetis.com, of door een brief per post te sturen naar het volgende adres, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart Athéna-laan 1, B-1348 Louvain la Neuve
a. Toegangsrecht
Overeenkomstig artikel 15 van de verordening garandeert Synthetis de gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft recht op toegang tot de genoemde persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie:
• de doeleinden van de verwerking;
• de betrokken categorieën persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
• indien mogelijk, de beoogde periode voor het bewaren van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De verantwoordelijke voor de verwerking mag voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd, een redelijke vergoeding vragen die gebaseerd is op de administratieve kosten.
Indien de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker worden meegedeeld.
b. Recht op correctie
Synthetis garandeert de gebruiker het recht op correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De gebruiker moet de nodige wijzigingen eerst zelf aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval een verzoek kan worden ingediend bij Synthetis.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke correctie van de persoonsgegevens, tenzij deze correctie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
c. Recht op wissen
De gebruiker heeft het recht te verlangen dat zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening.
Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissen door deze voor de verwerking verantwoordelijken van een koppeling naar, of een kopie of reproductie van, deze persoonsgegevens.
De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:
• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
• de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
d. Recht om beperking van verwerking
De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van de verordening.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Overeenkomstig artikel 20 van de verordening heeft de gebruiker het recht om van Synthetis persoonsgegevens over hem in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De gebruiker heeft het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, zonder dat Synthetis zich daartegen kan verzetten in de gevallen die in de verordening zijn voorzien.
Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op het wissen van gegevens onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.
f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Synthetis. Overeenkomstig artikel 21 van de verordening zal Synthetis persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
g. Recht om een klacht in te dienen
De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Synthetis bij de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Tel.: + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

De website gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen gebruikers van de website. Dit stelt ons in staat om gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en de website en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in dit artikel.
a. Algemene beginselen
Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.
Er kunnen ook cookies worden geplaatst door derde partijen waarmee Synthetis samenwerkt.
Sommige van de door Synthetis gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere maken het mogelijk de ervaring van de gebruiker te verbeteren.
De gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door de parameters van zijn browser in te stellen.
Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
b. Soort cookies en doel
Synthetis gebruikt op de website verschillende soorten cookies:
• Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken;
• Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen Synthetis ook in staat eventuele bugs op de website op te sporen en te corrigeren.
• Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
• Trackingcookies: Synthetis gebruikt trackingcookies via Google Analytics, om de interactie van de gebruikers met de inhoud van de website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen Synthetis in staat de website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/
c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende:
ga: 5 jaar
d. Beheer van cookies
Indien de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. Browserprogrammering stelt de gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een website cookies gebruikt en te beslissen of hij deze accepteert of weigert.
Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.
Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):
Voor gebruikers met een:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
• Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen banden hebben met Synthetis. Synthetis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en hun overeenstemming met de wet- en regelgeving.
De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. Synthetis raadt mensen met ouderlijk gezag over minderjarigen ten zeerste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name betreffende de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft jonger dan 16 jaar te zijn.
Synthetis is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonlijke gegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of digitale aanvallen.

12. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verhouding tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van encryptietechnologieën volgens de industrienormen bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de website.

13. Wijzigingen in het privacybeleid

Synthetis behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De gebruiker wordt derhalve verzocht het privacybeleid regelmatig te raadplegen, teneinde kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd met het oog op de uitvoerbaarheid.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Synthetis.

15. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres: contactus@synthetis.com